แผนการตลาดชั้นยอดของการทำธุรกิจต่าง ๆ เราจะนำเสนอแผนการตลาดชั้นยอด เพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุด
 • ‘อดุลย์’ถกปกป้อง-แก้ไขปัญหาพุทธศาสนา

  0
  scissors
  August 30th, 2014adminUncategorized

  นายนพรัตน์ กล่าวรายงานว่า พระเครื่องเมืองสยาม

  1183978829เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาในเรื่องที่สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับภิกษุ ดูพระเครื่อง สามเณรที่มีท่าทางที่ไม่เหมาะสม รวมถึงบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดทางวิพากวิจารณ์ในสังคม ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความศรัทธาและความเหลื่อมใสต่อพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นบทสรุปด้านลบต่อพระพุทธศาสนาในทั้งมวล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลาดพระเครื่อง (คสช.)ได้กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอแนวทางในการแก้ไขดังกล่าวโดยรีบด่วน ซึ่งได้เจาะจงแนวทางดำเนินการไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาพเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถดำเนินการได้ทันหรือใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเชิงลึกเพื่อสร้างความศรัทธาให้พุทธศาสนิกชนมีความเหลื่อมใสต่อพระภิกษุสามเณรมากยิ่งขึ้น

   

  พระเครื่องเมืองสยาม การแต่งตั้งคณะกรรมการปกป้องและแก้ไขทางพระพุทธศาสนา

  เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลาดพระเครื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา เพื่อหาวิถีทางป้องกันและแก้ไขต่อไป และ 3. ออกเป็นพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลาดพระเครื่อง เนื่องจากมีการกระทำความผิดทางพระธรรมวินัย การลงโทษเป็นการลงโทษเฉพาะภิกษุสามเณรที่กระทำความผิดทางพระธรรมวินัยนั้นไม่ครอบคลุมฆราวาสที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับกระแสสังคมมีความประสงค์ให้มีการลงโทษทางอาญาเพื่อป้องกันผลกระทบและผลเสียที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งหามาตรการที่สามารถกำหนดให้เจ้าคณะปกครองจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานทางกฎหมายโดยเข้มงวด ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณาดูพระเครื่อง เพื่อกำหนดออกเป็นแนวทางการเสนอแนวทางข้อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งที่จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยทางพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมจากปัจจุบัน1227273504

Comments are closed.